Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUITENSCHOOLSE SPORT VZW

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met:

BUITENSCHOOLSE SPORT vzw, met zetel te 3001 HEVERLEE, Naamsesteenweg 355 met ondernemingsnummer BE0462079690.

Hierna afgekort “BSS” genoemd, 

Algemeen

1. Definities:

1.1 Onder 'inschrijver' of 'inschrijvers' wordt begrepen, iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, welke:

> op enige wijze gebruik maakt van de website en/of de eraan verbonden diensten

> zichzelf of een derde (bv. minderjarige kinderen) inschrijft voor en/of deelneemt aan een activiteit die door BSS wordt georganiseerd.

Inschrijving voor of deelname aan een door BSS georganiseerde activiteit, wordt beschouwd als bevestiging door de inschrijver van de kennisname én de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

BSS en de inschrijver worden hierna samen 'partijen' genoemd.

1.2 De personen welke ingeschreven worden voor een activiteit teneinde hieraan daadwerkelijk deel te nemen, worden 'deelnemer' genoemd. De inschrijver en deelnemer kunnen één en dezelfde persoon zijn.

1.3 Onder 'activiteiten' wordt verstaan, alle door BSS georganiseerde en aangeboden sportkampen, sportlessen, themakampen, themadagen, skistage, enz. ... zoals zij beschreven worden op de website en waarvoor kan worden ingeschreven via de website.

1.4 Onder 'overeenkomst' of 'transactie' wordt begrepen, iedere mondelinge of schriftelijke afspraak, al dan niet voorzien van bijlagen, welke betrekking heeft op de organisatie van, de verkoop van, de inschrijving voor of de deelname aan de door BSS georganiseerde activiteiten.

Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van de overeenkomsten welke inschrijvers en deelnemers met BSS sluiten.

1.5 Met de term “ website ”, wordt verwezen naar de websites beschikbaar op volgende domeinen:

www.buitenschoolsesport.be

Deze website worden uitgebaat door en zijn eigendom van BSS.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke overeenkomst die tussen BSS en de inschrijver wordt afgesloten met betrekking tot door BSS georganiseerde activiteiten. BSS is maar gehouden tot uitvoering van haar verbintenissen of het leveren van prestaties na aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de inschrijver.

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijzondere voorwaarden en indien nodig door gedragscodes, richtlijnen en/of reglementen, welke van toepassing zijn voor een welbepaalde soort van activiteit.

In geval van tegenstrijdigheid tussen onze bijzondere voorwaarden en huidige algemene voorwaarden hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang.

2.2 Wanneer een inschrijver zichzelf of een derde inschrijft voor een welbepaalde activiteit, erkent hij hiermee kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden en de toepasselijke gedragsregels of reglementen welke van toepassing zijn op deze specifieke activiteit.

Al de in de voorgaande alinea vermelde documenten zijn steeds in hun meest actuele vorm te raadplegen op onze website of kunnen éénvoudig worden opgevraagd per mail via volgend e-mailadres: info@buitenschoolsesport.be.

2.3 Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling bij BSS houdt de uitdrukkelijke aanvaarding door de inschrijver in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden, evenals van de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen.

Door het enkele feit van de reservatie, boeking of betaling erkent de inschrijver kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de op de activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen en aanvaardt de inschrijver dat deze iedere voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraak vervangen.

De inschrijver heeft de verplichting om deze algemene en desgevallend ook de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen en richtlijnen van BSS aandachtig en grondig te lezen voorafgaand aan iedere inschrijving, boeking of reservatie.

De inschrijver verbindt zichzelf en de ingeschreven (al dan niet minderjarige) deelnemer welke zich tot naleving van deze algemene voorwaarden en de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels, reglementen en richtlijnen. De inschrijver staat ten opzichte van BSS in voor de naleving ervan door de ingeschreven deelnemer.

2.4 Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten, in het bijzonder de relevante bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht.

2.5 BSS kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg.

Elke nieuwe inschrijving, bestelling of betaling van een inschrijver, doet een overeenkomst ontstaan welke zal onderworpen zijn aan de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

Gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op het ogenblik dat de website door de inschrijver wordt bezocht.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 15/08/2021.

3. Onafhankelijkheid van bepalingen :

De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen ervan. Deze blijven onverminderd van toepassing.

De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De wijze waarop een overeenkomst tussen BSS en een inschrijver m.b.t een welbepaalde activiteit tot stand komt en de verplichtingen die hieruit voor partijen voortvloeien, worden in de volgende artikelen beschreven.

1. Taal van de overeenkomst:

1.1 Alle overeenkomsten of transacties tussen BSS en haar leden worden afgesloten in het Nederlands.

Door gebruik te maken van de website, zich in te schrijven voor een activiteit, een bestelling te plaatsen of een betaling uit te voeren, erkent de inschrijver dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst en dat deze algemene voorwaarden door hem of haar begrepen worden en duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

1.2 BSS archiveert voor zoveel als mogelijk de met de inschrijvers afgesloten overeenkomsten en bezorgt deze - indien gewenst - aan de inschrijver. De overeenkomsten en alle andere documenten m.b.t. de inschrijving voor een welbepaalde activiteit worden door BSS maximaal 5 jaar bijgehouden.

2. Inschrijving - boeking - reservering:

2.1 Iedere inschrijving, boeking of reservatie voor een door BSS georganiseerde activiteit, dient om geldig te zijn, te gebeuren via de website. Andere vormen van inschrijving, boeking of reservatie worden niet aanvaard.

2.2 Inschrijving, boeking of reservering voor kampen en themadagen:

Deze manier van inschrijven, boeken en reserveren geldt voor alle kampen en themadagen welke door BSS georganiseerd worden. Inschrijven gebeurt via de website per activiteit of kamp. Volgende gegevens zullen gevraagd worden om de organisatie en communicatie vlot te kunnen laten verlopen:

> naam en familienaam deelnemer

> adres

> telefoon- en gsmnummer

> emailadres ouder

> geboortedatum

> school en klas

Voor enkele activiteiten zoals skistage zullen er extra persoonlijke gegevens opgevraagd worden voor de praktische organisatie (lengte, gewicht, schoenmaat, voedselallergieën, medicatie,…)

2.3 Uitzonderlijk Inschrijven, boeken of reserveren via mail. Indien de inschrijver dit wenst, kan hij BSS ook contacteren met het oog op inschrijving, boeking of reservatie via het e-mailadres info@buitenschoolsesport.be.

Wanneer een inschrijver op bovenstaande manier wenst over te gaan tot inschrijving, boeking of reservatie, is er pas sprake van een definitieve overeenkomst wanneer de inschrijver van BSS de geschreven bevestiging ontvangt waarin de deelname aan de activiteit wordt bevestigd. Deze bevestiging bestaat uit een mail of brief met betalingsuitnodiging.

2.4 Indien de in te schrijven persoon om medische of andere redenen nood heeft aan speciale zorgen of een aparte behandeling (omwille van een medische of psychische toestand), dan is de inschrijver verplicht om BSS hiervan bij de inschrijving op de hoogte te brengen.

Daarom is de inschrijver ertoe verplicht om bij de online inschrijving alle noodzakelijke en nuttige (medische) informatie te bezorgen via het daartoe voorziene luik opmerkingen.

BSS kan op basis van haar verstrekte informatie beslissen dat de inschrijver bijkomende inlichtingen moet geven alvorens er kan beslist worden om de inschrijving te laten doorgaan. Indien de inschrijver in gebreke blijft de gevraagde informatie te verschaffen, heeft BSS het recht om de inschrijving, boeking of reservatie te weigeren.

Indien BSS op basis van de verstrekte informatie van mening is dat een deelname aan de activiteit een te groot risico inhoudt voor de in te schrijven persoon; dan kan zij de inschrijving weigeren, zonder dat de inschrijver of de in te schrijven persoon hiertegen verhaal hebben.

BSS kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade welke een gevolg is van het feit dat het lid nalaat bovenvermelde informatie te verstrekken.

2.5 Telkens wanneer de inschrijver via de website wenst in te schrijven, dient hij de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden ” aan te vinken.

Hierbij heeft de inschrijver de mogelijkheid om deze voorwaarden voorafgaandelijk na te lezen en op te slaan via een hyperlink. Het aanvinken van deze checkbox betekent dat de inschrijver erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Tevens kan de inschrijver op de website kennis nemen van de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor hij of zij wenst in te schrijven.

2.6. Wanneer de inschrijver via de website succesvol heeft ingeschreven, gereserveerd of geboekt, wordt hem dit via elektronische weg bevestigd, door middel van een e-mail van BSS.

3. Mogelijkheid tot annuleren door de inschrijver:

3.1 De inschrijver beschikt over een termijn van 14 dagen, beginnende daags na ontvangst van de e-mail met bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie, om deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren of te wijzigen.

Deze wijziging van annulering dient te gebeuren door een annuleringsmail te sturen naar info@buitenschoolsesport.be.

Wanneer de activiteit waarvoor wordt gereserveerd, geboekt of ingeschreven echter aanvangt minder dan 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de inschrijver de e-mail met de bevestiging ontvangt, vervalt deze mogelijkheid en kan de inschrijver de inschrijving, boeking of reservatie niet herroepen of wijzigen.

Indien de inschrijver, of degene voor wie de inschrijver inschrijft, in dat geval niet deelneemt aan de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan BSS en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd.

3.2. Indien de inschrijver wenst te annuleren buiten de hierboven vermelde periode van 14 dagen, dan kan hij of zij dit doen mits betaling van een vergoeding gelijk aan 25% van de deelnameprijs, als vergoeding voor de door BSS blootgestelde en bloot te stellen administratiekosten. De inschrijver beschikt over deze mogelijkheid tot 2 weken voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven. Wordt er geannuleerd om medische redenen, dan is de vergoeding van 10% van de deelnameprijs niet verschuldigd, op voorwaarde dat de annulering gestaafd wordt door een medisch attest.

Indien de inschrijver annuleert op minder dan 2 weken voor de start van de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan BSS en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd. In dat geval kan de inschrijver enkel aanspraak maken op terugbetaling van de deelnameprijs, verminderd met een administratievergoeding gelijk aan 10% van deze prijs, wanneer hij of zij een medisch attest kan voorleggen dat de annulering rechtvaardigt.

3.3 Wanneer inschrijver of degene voor wie hij of zij schrijft, zonder te annuleren niet deelneemt aan de activiteit waarvoor werd ingeschreven, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

4. Annulering van een activiteit door BSS:

4.1. BSS doet alles wat redelijkerwijze mogelijk is om de activiteiten welke op de website terug te vinden zijn, te laten doorgaan op de voorziene tijdstippen en plaats.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot overmacht, heeft BSS het recht om activiteiten waarvoor is ingeschreven niet te laten doorgaan.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van omstandigheden welke maken dat:

> BSS oordeelt dat bepaalde activiteiten niet op een normale, veilige wijze of volgens de kwaliteitseisen van BSS kan worden georganiseerd.

> Het organisatorisch onmogelijk is de activiteiten te laten plaatsvinden zoals zij voorzien waren.

4.2 In dat geval zal BSS de inschrijvers onmiddellijk op de hoogte stellen van de annulering, via een aankondiging op de website en door het verzenden van een mail aan de inschrijvers welke over een mailadres beschikken.

BSS zal trachten om – indien mogelijk – een vervangende activiteit te organiseren, waarop de betrokken inschrijvers kunnen, maar niet moeten inschrijven. BSS is hier evenwel niet toe verplicht.

4.3 Indien BSS overgaat tot annulering, bezorgt zij de inschrijvers de nodige nieuwe mogelijke opties via mail. Mogelijke opties zijn: keuze van een andere activiteit of kamp uit het aanbod of een volledige terugbetaling van het inschrijvingsbedrag.

5. Annulering in onderling akkoord tussen partijen:

Partijen hebben steeds de mogelijkheid de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen, wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer van een van beide partijen kan worden gevraagd.

In dat geval zal geen der partijen aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn. Wel heeft BSS ook in dit geval het recht op 25% van de betaalde prijs voor de activiteit te behouden als administratiekost.

PRIJZEN – BETALING - PROTEST:

1. Prijzen en aanbod:

1.1 De op de website aangegeven prijzen worden uitgedrukt in euro.

De activiteitenkalender met het aanbod van BSS loopt parallel met het schooljaar, van 1 september tot en met 31 augustus.

Iedere deelnemer is bij inschrijving standaard verzekerd. Dit betekent dat de vergoeding voor verzekering geïmplementeerd is in het inschrijvingsgeld.

Het op de website vermelde programma met activiteiten is steeds indicatief en BSS behoudt zich het recht voor, om het programma en de activiteiten aan te passen in functie van de omstandigheden (bv. het weer, aantal ingeschreven deelnemers,…). Door in te schrijven voor een activiteit aanvaardt de inschrijver dit gegeven.

1.2 De prijzen en het aanbod van activiteiten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De prijs en het aanbod zijn deze die geldig zijn op het ogenblik waarop de website wordt bezocht en de inschrijver de inschrijving, boeking of reservering plaatst. Het verdient aanbeveling om onmiddellijk voorafgaand aan een inschrijving, boeking van reservering onze actuele prijzen en het aanbod via de website te controleren.

1.3 Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door BSS.

1.4 BSS behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, vóór of tijdens de activiteiten wijzigingen in het programma aan te brengen. Hierbij worden eventuele nadelige gevolgen voor de inschrijver en/of deelnemer zoveel als mogelijk beperkt, zonder dat deze hierdoor aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding.

Voormelde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het programma afwijkt van wat er op de website of de informatiedocumenten is vermeld. BSS zal hierbij wel zoveel als mogelijk het oorspronkelijke karakter van de activiteit behouden.

2. Wijze van betaling:

2.1 Het totale bedrag dat de inschrijver verschuldigd is m.b.t. een welbepaalde inschrijving, boeking of reservatie, wordt vermeld op de webpagina, wanneer de inschrijver een inschrijving, boeking maakt.

2.2 Betalingen worden onmiddellijk uitgevoerd bij inschrijving via het safesecure betaalplatform Mollie. Indien een andere betalingsuitnodiging/factuur aangeboden wordt, is de betaaltermijn uiterlijk 14 kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie door de inschrijver via de website, dit te rekenen vanaf de datum waarop zij aan de inschrijver werd verzonden.

2.3 Bij het overschrijden van de betalingstermijn, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag, aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar.

Tevens zal er in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 125,00 €.

Wanneer de inschrijver een consument is en BSS in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de inschrijver (terug) te betalen, dan kan de inschrijver in de toepassing van artikel VI.83, 17° WER aanspraak maken op eenzelfde vergoeding (verwijlsinteresten en schadevergoeding van 10%), vanaf datum van ingebrekestelling.

2.4 Bij gebreke aan betaling door de inschrijver op de datum van opeisbaarheid van één of meer betalingsuitnodigingen of facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare betalingsuitnodigingen of facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten laste de inschrijver opeisbaar.

BSS is gerechtigd nieuwe inschrijvingen te weigeren totdat de inschrijver aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.5. Indien de inschrijver uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met BSS hen verplichten.

3. Protest:

3.1 Elk protest op een betalingsuitnodiging of factuur dient schriftelijk te gebeuren via mail naar info@buitenschoolsesport.be.

Een protest aangaande de opstelling en inhoud van de betalingsuitnodiging of de factuur is slechts geldig indien het uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum gebeurt.

3.2 Elk protest dient grondig gemotiveerd en nauwkeurig omschreven te zijn en de inschrijver zal de omvang van het protest in geld moeten uitdrukken. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest geen betrekking heeft opeisbaar op de vervaldag.

AANSPRAKELIJKHEID:

1. Algemeen:

1.1 BSS tracht al haar activiteiten op een zo veilig mogelijk manier te laten verlopen. De aard van de georganiseerde activiteiten (bv. sportkampen) en het feit dat sommige activiteiten in open lucht plaatsvinden, maakt het echter onmogelijk om alle risico's voor de deelnemers uit te sluiten.

BSS is niet aansprakelijk voor de zaakschade of lichamelijke schade welke tot de normale risico's van de deelname aan de georganiseerde activiteiten behoort.

1.2 Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de inschrijver of de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen, is in geen geval verhaalbaar op BSS. De inschrijver en/of de deelnemer dienen deze schade zelf te dragen.

BSS is daarnaast evenmin aansprakelijk voor:

> de eventuele aanhouding van de deelnemer door de plaatselijke autoriteiten of politiediensten wegens het niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften;

> evenementen (excursies, sportactiviteiten, manifestaties enz.) die niet begrepen zijn in de door BSS aangeboden diensten of die ter plaatse worden geboekt door de deelnemer bij derde ondernemingen die geen deel uitmaken van BSS;

> schade of kosten ontstaan naar aanleiding van het op eigen initiatief van de inschrijver of de deelnemer afwijken van het voorziene programma of het zich onttrekken aan het toezicht van de begeleiders of medewerkers van BSS.

1.3 Indien de inschrijver of deelnemer tijdens de deelname aan een activiteit schade veroorzaakt aan het materiaal of de infrastructuur, eigendom van, gehuurd door, ter beschikking gesteld van of gebruikt door BSS, of aan eigendommen van derden, dan is de inschrijver gehouden deze schade aan BSS of aan de eigenaar van het beschadigde materiaal of de infrastructuur te vergoeden.

De verschuldigde vergoeding moet de kost van vervanging, herstelling en de eventuele gebruiksderving dekken. De inschrijver is gehouden om BSS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden omwille van schade veroorzaakt door de inschrijver of de door de inschrijver ingeschreven deelnemer.

1.4 Indien een medewerker – aangestelde, werknemer, onderaannemer of derde - ingeschakeld door BSS tijdens de activiteit, lichamelijke of materiële schade leidt door het toedoen van een deelnemer, is de inschrijver welke de deelnemer heeft ingeschreven gehouden de gelede schade - met inbegrip van de schade ten gevolge van ongeschiktheid - te vergoeden, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. Ook hier is de inschrijver gehouden om BSS te vrijwaren voor aanspraken van medewerkers, aangestelden, werknemers, medewerkers of derden.

2. Overmacht:

2.1 BSS is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verbintenissen wanneer dit te wijten is aan een geval van overmacht.

Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: extreme omstandigheden, staking, lock-out, oorlog, gewijzigde wetgeving of reglementering, besmettelijke ziekten, ongevallen, beslissingen of interventies van overheidswege, het weigeren of annuleren van een vergunning of licentie, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof en verkeershinder.

Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor BSS onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn, zodat het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter ervan niet moet worden bewezen.

In geval van overmacht heeft de inschrijver geen recht op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of op een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

3. Verzekering:

3.1 Alle geldig ingeschreven deelnemers aan door BSS georganiseerde activiteiten zijn verzekerd via de polis van H.Hartinstituut Heverlee afgesloten bij IC ASSURANCES met polisnummer 5755478. Indien de ingeschrevene deze polis wil raadplegen kan dit via een aanvraag via mail te verzenden naar secretariaatlogistiek@hhscholen.be.

De verzekerde risico's, gedekte bedragen en de uitsluitingen kunnen in de polis geraadpleegd worden.

Door zichzelf of een derde in te schrijven voor een activiteit of door deelname aan een activiteit, verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de inhoud van deze polis en omvang van de dekking waarop deze recht geeft.

Indien de inschrijver van mening is dat bijkomende dekking nodig is, dient hij hiervoor zelf op eigen kosten een verzekeringspolis af te sluiten.

3.2 Materiële schade (bv. schade aan kleding, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten, uurwerken, en andere persoonlijke bezittingen) wordt niet gedekt. Om het risico te beperken wordt de deelnemers aangeraden geen kostbare persoonlijke spullen mee te nemen naar een activiteit.

Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels, richtlijnen en reglementen, is nooit gedekt.

Evenmin kan BSS verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

4. Disclaimer:

4.1 BSS is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

> de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de website of op andere (externe) websites waarnaar via hyperlinks op de website wordt verwezen;

> enige beslissing genomen of handeling gesteld door de inschrijver of deelnemer op basis van de inhoud van de website;

> eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen, etc. op de website;

> indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, inkomensschade enz.);

> gevallen van overmacht, zoals hierboven omschreven onder artikel 2 van deze titel.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden algemene sluit de aansprakelijkheid van BSS voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout uit.

4.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van BSS beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar via de verzekeringspolis van H.Hartinstituut Heverlee. De ingeschrevene kan hierover informatie opvragen via een e-mail gericht aan secretariaatlogistiek@hhscholen.be.

4.3 De dekkingsbeperkingen voor specifieke schadeposten in de verzekeringspolis zijn op te vragen via bovenvermeld mailadres. In geen geval kan BSS worden aangesproken voor schade welke deze bedragen te boven gaat. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van de aansprakelijkheid vervat in de huidige algemene voorwaarden door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

PRIVACY

1. Beeldmateriaal:

1.1 BSS heeft het recht om voor, tijdens en na de activiteiten fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te maken of te laten maken van de deelnemers, leden en monitoren, individueel of in groep. Dit ten alle tijden i.f.v. de sporten en aan aangeboden kampen. Nooit voor persoonlijke individuele doeleinden.

1.2 Dit materiaal kan gebruikt worden voor publicitaire of informatiefolders, (digitale) nieuwsbrieven, posters, boeken, op de website en op sociale media (facebook, instagram,...), om te communiceren over activiteiten , georganiseerd door BSS. Tevens mag dit beeldmateriaal door BSS gereproduceerd worden om – al dan niet tegen betaling – aan de deelnemers aan de betrokken activiteit ter beschikking gesteld te worden.

1.3 Indien inschrijvers wensen aan te geven dat er geen visueel materiaal gemaakt mag worden voor de ingeschrevene kunnen zijn dit melden door een mailtje te sturen naar info@buitenschoolsesport.be.

2. Privacyverklaring:

2.1 BSS draagt zorg voor de privacy van de inschrijvers en de deelnemers en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving van H.Hartinstituut Heverlee.

2.2 Doordat de inschrijver de website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens en deze van de in te schrijven deelnemer(s) meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding van " Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden " aanvinkt, gaat hij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop BSS deze gegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring.

2.3 Nadat de inschrijver een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan BSS – voor zover de inschrijver dit uitdrukkelijk heeft aanvaard - het door de inschrijver opgegeven e-mailadres ook gebruiken om commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of activiteiten. Indien de inschrijver geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten of activiteiten van BSS wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door BSS een e-mail te sturen op het e-mailadres: info@buitenschoolsesport.be.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT - WEBSITE:

1. Intellectuele eigendom:

1.1 De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van BSS of haar licentiegevers. Deze inhoud mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BSS of haar licentiegevers.

1.2 Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de website aan de inschrijver of aan derden.

2. Gebruik van de website:

2.1 BSS kan ten allen tijde zonder aankondiging van kennisgeving de inhoud van de website aanpassen, wijzigen of aanvullen.

BSS is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website.

2.2 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, of kan er naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Deze verwijzing impliceert evenmin dat er noodzakelijker wijze sprake is van een samenwerking tussen BSS en de eigenaar van de website of webpagina waarnaar wordt gezocht. BSS is niet aansprakelijk voor de werking en de inhoud van hyperlinks die op de website zijn geplaatst, noch voor de verwerking van persoonsgegevens via deze hyperlinks.

2.3 Het is verboden de website te gebruiken om een manier welke schade kan toebrengen aan BSS of aan derden, bv.:

> om zich toegang te verschaffen tot de door BSS verwerkte persoonsgegevens van leden en deelnemers;

> voor het verspreiden van computervirussen;

> om illegale, onrechtmatige of ongepaste inhoud te delen of te verspreiden;

> voor 'hacking-' activiteiten / om in te breken in informaticasystemen;

> om inbreuken op het recht op privacy van een derde;

> om de inhoud van de website zonder toestemming van BSS te verspreiden of te kopiëren;

> om de website te beschadigen, de werking ervan te verstoren, te onderbreken of minder efficiënt te maken.

2.4 Daarnaast registreert BSS bij een bezoek aan de website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de bezoeker heeft doorverwezen naar de website, de bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van elke bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op het verbeteren van de website. BSS behoudt zich evenwel het recht voor om – ingeval van misbruik, een inbreuk op onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten – aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.

2.5 Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.

Onze website gebruikt “sessie"-cookies om de basiswerking van de website te kunnen garanderen. Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt het gebruik van de cookies steeds weigeren, met uitzondering van de functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Indien u uw voorkeuren wenst aan te passen, kan dat via de cookie opties.

2.6 Gebruikte cookies

  • Functioneel / noodzakelijke cookies
  • Nimbu analytics
  • Google analytics

2.7 Wijzigingen Cookies

Het is aan te raden deze lijst geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

2.8 Contact

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Europese AVG die op 26/05/2018 in werking treedt, beschik je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. We verbinden ons ertoe hier binnen de wettelijke termijn gevolg aan te geven.

2.9 De mogelijkheid om een deel van de vormgeving of de inhoud van de website te downloaden, verschaft geen toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik. Het aanwenden van de intellectueelrechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de website voor andere doeleinden kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BSS.

3. Klachten:

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website kunnen gerapporteerd worden aan BSS via het e-mailadres info@buitenschoolsesport.be.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK:

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website, inschrijving, reservatie, boeking van of deelname aan een activiteit van BSS is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.